SE

Sadelmakarutbildning f?r allvarlig kritik

Efter en anmälan fr?n en studerande konstaterar Myndigheten för yrkeshögskolan brister i genomförandet av utbildningen Sadelmakare hos Stiftelsen Sadelmakeriskolan i Tärnsjö. Kritiken är allvarlig. Senast den 31 oktober ska utbildningen visat hur man ?tgärdat bristerna.
En studerande p? Sadelmakeriskolan i Tärnsjö anmälde i april yrkeshögskoleutbildningen till myndigheten efter att hens praktikperiod (LIA -lärande i arbete) inte fungerat. Bland annat fick den studerande utföra arbetsuppgifter i den löpande produktionen istället för att f? handledning och utveckling inom yrkesomr?det. Den studerande menade ocks? att utbildningsanordnaren inte p? ett rättssäkert sätt genomfört och betygsatt den studerandes LIA-kurs.
Myndigheten har nu beslutat att rikta allvarlig kritik mot utbildningsanordnaren p? följande punkter:
? Undervisande personal och handledare samt undervisningen
? Betygssättning
Kritik riktas även mot utbildningsanordnaren när det gäller:
? Kursplaner
? Organisation och daglig ledning
? Ledningsgruppens uppdrag samt kvalitetssäkring
? Det är allvarligt att en studerandes prestationer inte bedöms p? ett rättssäkert sätt. Utbildningsanordnaren har inte kunnat visa upp n?got underlag, trots myndighetens begäran, som visar att anmälarens LIA-kurs betygssatts enligt den metod och med de principer som utbildningsplanen föreskriver, säger Abraham Bernharth utredare p? Myndigheten för yrkeshögskolan.
Utbildningsanordnaren ska senast den 31 oktober 2014 redovisa för myndigheten hur man har ?tgärdat eller avser att ?tgärda p?talade brister. Myndigheten beslutar även att under senare delen av 2014 genomföra ett tillsynsbesök p? plats som en del i uppföljningen.
Myndighetens tillsynsuppdrag
Myndigheten för yrkeshögskolan har till uppgift att utöva tillsyn över yrkeshögskoleutbildning. Tillsyn innebär kontroll av att utbildningen genomförs i enlighet med gällande bestämmelser, lag (2009:128) om yrkeshögskolan, förordning (2009:130) om yrkeshögskolan och fastställd utbildningsplan. Villkoren för utbildningsanordnarens rekvisition av statsbidrag framg?r av myndighetens beslut om yrkeshögskoleutbildning.
Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. V?rt huvuduppdrag är att ansvara för fr?gor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.
Yrkeshögskolan, som är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, utg?r fr?n arbetslivets behov av kompetens. Utbildningarna drivs därför i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare, och en fjärdedel av utbildningen är praktik. Under ett ?r studerar ungefär 40 000 p? olika yrkeshögskoleutbildningar. Det finns b?de privata och offentliga utbildningsanordnare runt om i Sverige. Mer information p? www.yrkeshogskolan.se
Vi analyserar arbetsmarknadens behov av utbildningar inom yrkeshögskolan, beslutar vilka utbildningar som ska ing? i yrkeshögskolan och beviljar statsbidrag till utbildningsanordnarna. Vi kontrollerar och granskar även utbildningarnas kvalitet och resultat.
Utöver detta ansvarar myndigheten för fr?gor som rör för tv? utbildningsformer som ligger utanför yrkeshögskolan – kompletterande utbildningar och tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn p? de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom v?rt ansvarsomr?de, och hanterar synpunkter och klagom?l p? utbildningar.
Vi är ocks? ansvariga för att samordna en nationell struktur för validering av utbildning och yrkeskompetens, och är nationell samlingspunkt för EQF (European Qualifications Framework) som ska göra det lättare att jämföra utbildnings- och yrkeskvalifikationer inom EU.
Mer information hittar du p? www.myh.se.

0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts