SE

Satsningar p? skolan är bra men strategiska satsningar är bättre

– Jag gläds ?t att även den nya regeringen lyfter fram skolan som ett kärnomr?de för framtiden. Det är dock synd att man väljer att g? fram med s? pass diffusa satsningar. Mer riktade satsningar mot skolor med uppenbara problem att klara kunskapsm?len skulle ge bättre utdelning, säger Matz Nilsson, förbundsordförande i Sveriges Skolledarförbund i en kommentar till regeringens budgetförslag som presenterats idag.
– Det är ocks? olyckligt att regeringen inte ser skolledningens centrala roll för att bygga en organisation präglad av entusiasm för uppgiften och drivkraft till förbättringar. En lönesatsning p? lärarna som exkluderar skolledarna riskerar att försämra skolors möjligheter att rekrytera kompetenta ledare i framtiden, säger Matz Nilsson.
Sveriges Skolledarförbund st?r bakom karriärlärarreformen och menar att det är viktigt att duktiga och engagerade lärare ges möjligheter att göra lönekarriär. Fortsatta satsningar bör, enligt förbundets mening, riktas mot att stötta och hjälpa skolor att komma till rätta med de brister i verksamheten som Skolinspektionen ser som de största hindren för ökad m?luppfyllelse. Och för att lyckas med det är skolledarens roll strategisk.
– En allmän satsning p? fler lärare riskerar att bli ineffektiv om den inte styrs mot att förbättra bristomr?den, säger Matz Nilsson. Regeringen m?ste lyssna till sina skolledare, det är de som har den övergripande bilden av vad det är som inte fungerar i skolan idag. Vi är beredda att ta v?rt ansvar men förväntar oss ocks? inflytande över processerna, avslutar Matz Nilsson.

Sveriges Skolledarförbund är ett fack- och yrkesförbund som är anslutet till Saco. Bland förbundets drygt 7 000 medlemmar arbetar de flesta inom det kommunala skolväsendet som förskolechefer, rektorer eller förvaltningschefer, men ocks? inom myndigheter och i privat verksamhet. Gemensamt är att de är chefer, verksamma inom utbildningsomr?det.
En förutsättning för en konkurrenskraftig skola är att det finns en bra ledare som har en övergripande helhetssyn över skolans verksamhet. I skolan är rektor den ledaren.0000Skicka som e-post
Share this

Similar Posts