Senter for fremragende utdanning (SFU) – utlysning av midler til opprettelse av pilotsenter

Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) utlyser i dag midler til opprettelese av et pilotsenter for fremragende utdanning. Pilotsenteret knyttes til l?rerutdanningen. Midlene blir tildelt for fem ?r med mulighet for ytterligere fem ?rs st?tte. Bevilgningen til pilotsenteret har en ?rlig budsjettramme p? fire millioner kr.
S?knadsfristen er 20. juni 2011

Kunnskapsdepartementet ga i 2010 NOKUT i oppdrag ? etablere og forvalte en ordning med Sentre for fremragende utdanning (SFU) i h?yere utdanning p? bachelor- og masterniv?.
SFU-ordningen skal stimulere og bel?nne det arbeid som finner sted i interaksjonen mellom studenter, undervisere og utdanningens kunnskapsbase. Milj?er som s?ker om status som senter for fremragende utdanning skal dokumentere fremragende kvalitet i eksisterende utdanning. Videre vektlegges utvikling og innovasjon i utdanningen og planer for spredning av senterets kunnskap. Det er utviklet egne krav og retningslinjer for utvelgelse av sentrene. Piloten retter seg mot institusjoner med l?rerutdanninger p? bachelor- og masterniv?.
Lenker
http://www.nokut.no/no/Norsk-utdanning/Utredning-evaluering-og-analyse/Sentre-for-fremragende-utdanning-SFU/Kunngjoring—Sentre-for-fremragende-utdanning-/

Authors
Tags ,

Related posts

Top