Skole

Sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner

Sparer samfunnet for 2,7 milliarder kroner
11-04-2014 07:00 Kronprinsparets Fond En fersk analyse av samfunnsnytten for de fire ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser besparelse for samfunnet p? 2,7 milliarder kroner i n?verdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Dette er hovedkonklusjonen i analysen, som er gjennomf?rt av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas.

En fersk analyse av samfunnsnytten for de fire ungdomsprosjektene i Kronprinsparets Fond viser besparelse for samfunnet p? 2,7 milliarder kroner i n?verdi ut i fra deltakere gjennom 2013. Dette er hovedkonklusjonen i analysen, som er gjennomf?rt av DNV GL, tidligere Det Norske Veritas.
Resultatene viser en 70 % ?kning i utdanningseffekt og en 50 % ?kning av ungdom i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for ? fange opp barn og unge som faller utenfor.
– Vi er sv?rt glade for at DNV GL har funnet en kvalitativ og grundig m?te ? m?le samfunnsnytte i sosialt entrepren?rskap p?. Resultatene er meget oppl?ftende. De viser at samfunnsnytten av de fire prosjektene er meget stor, sier daglig leder i Kronprinsparets Fond, Solfrid Flateby, som legger til at DNV GLs metoder for ? vurdere samfunnsnytte gir Fondet et meget verdifullt styringsverkt?y.

Helt ny m?lingsmetode
I prosjektportef?ljen til Kronprinsparets Fond viser unders?kelsen dermed at utdanningseffekt og ?kningen i andel i jobb sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for ? fange opp barn og unge som faller utenfor er meget h?y. 60 % av ungdommene oppn?r videreg?ende kompetanse eller h?yere mot 35 % i referansegruppene, og 60 % er i jobb gjennom livsl?pet mot 40 % i referansegruppene.
– Vi har regnet p? 10.000 ulike scenarioer for hver enkelt ungdom. Vi ?nsker ? sette fokus p? hvordan man b?r m?le, styre og kommunisere effekten av sosialt entrepren?rskap. Deler av arbeidet v?rt har basert seg p? velpr?vde og anerkjente metoder og tiln?rminger fra ?vrige fagomr?der som selskapet er engasjert i. P? andre omr?der har vi tenkt helt nytt. Noe av det nye er at vi har involvert deltakerne selv og kartlagt deres egen opplevelse av effekten ved ? v?re med i prosjektet. Vi har etablert et nyansert sammenligningsgrunnlag og benyttet en beregningsmodell for ? simulere livsl?pet til deltakerne, forteller Sverre Danielsen, sjefsr?dgiver i DNV GL.

A to już wiesz?  Krager?-erkl?ringen om nettbasert utdanning

Resultater
I l?pet av 2013 var det ca. 950 deltakere i prosjektene i portef?ljen til Kronprinsparets fond (ekskludert GatekunstAkademiet). Med 70 % sannsynlighet tilsvarer det en nettonytte per deltaker over livsl?pet p? mellom MNOK 2,3 og 3,4 i n?verdi i 2013, mest sannsynlig netto nytte per deltakere er MNOK 2,8. Mest sannsynlig netto nytte for prosjektene totalt er 2,66 milliarder kroner.
Netto nytte per budsjettkrone (NNB) er et m?l p? hvor mye man f?r igjen p? de pengene man bruker. For prosjektene i portef?ljen er NNB med 70 % sannsynlighet mellom 3,9 og 6,4 kroner. Mest sannsynlig er NNB 5,0 kroner, som betyr at for hver krone man putter inn i prosjektene, f?r man fem kroner ?igjen?.

Fra ? anta til ? vite mer
Kronprinsparets Fond samarbeider tett med sosiale entrepren?rer som gj?r en forskjell for ungdom. M?lingen omfatter P?belprosjektet, Kj?r for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud. Disse prosjektene har forskjellig metodikk og faglig opplegg, men alle kan vise til sv?rt gode resultater for og med ungdom. Kort fortalt handler det om ? bringe ungdom tilbake til utdanning og arbeid, samt ? gi dem alternative mestringsarenaer.
– Vi ?nsker ? ut?ve samfunnsansvar basert p? et godt verdigrunnlag, en god bevissthet og relevant refleksjon. Gjennom en innovativ og bedret tiln?rming for ? m?le, styre og kommunisere effekten av samfunnsnytte i sosialt entrepren?rskap, skal vi g? fra ? anta til ? vite mer. Arbeidet gir oss og v?re prosjekter en indikasjon p? om vi gj?r “de riktige tingene”, og ikke minst “om vi gj?r tingene riktig”. Kvalitetsunders?kelser og selvopplevd effekt mener vi er viktige parametere i denne type arbeid, forteller Flateby.

A to już wiesz?  F? det beste ut av studiene ved ? kombinere dem med reise

Egen opplevelse av nytteverdien
Unders?kelsen viser at flertallet av ungdommene som deltar i Fondets prosjekter opplever en positiv effekt av tiltakene. Tradisjonelle tiln?rminger til samfunns?konomiske beregninger av sosialt entrepren?rskap m?ler i begrenset grad den opplevde effekten av tiltakene for individet, selv om effektene man ikke like enkelt m?ler, kan v?re vel s? betydningsfulle og viktige som effekten som enklere beregnes i kroneverdi.
– Vi ?nsket nettopp ? vurdere samfunnsnytten av prosjektene som ligger i Fondets prosjektportef?lje, b?de i forhold til det kvantitative og det kvalitative. Det kan bli til et meget godt, mer nyansert og ?riktig? styringsverkt?y for b?de oss og prosjektene vi jobber med og for, sier Flateby.

Om unders?kelsen/ Annuitet
Annuitet per prosjekt: Med 70 % sannsynlighet mellom MNOK 98,9 og 150,2, mest sannsynlig MNOK 124,50. (Standardavvik: MNOK 24,8)
Annuitet per deltakere: Med 70 % sannsynlighet mellom NOK 103 000 og 160 000, mest sannsynlig NOK 131 000. (Standardavvik: NOK 26 077)
Om unders?kelsen/ Tall og fakta
DNV GL har arbeidet med analysen fra november 2012 til april 2014. Prosjektdeltakerne er vurdert i tidsrommet er 2013/ 2014.
Beregningsmodellen er basert p? velpr?vd og anerkjent metode og beregningsmodeller underlagt kvalitetssikringsregimet til DNV GL. For m?ling av deltakernes selvopplevde effekt er det benyttet rammeverk fra samfunnsforskningen.
M?lingen omfatter prosjektene i Kronprinsparets Fond: P?belprosjektet, Kj?r for livet, GatekunstAkademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.
Totalt i de fire prosjektene har det v?rt n?rmere 1.000 deltakere i prosjektene i 2013, hvorav ca. 30 % har deltatt i analysen.
Det er gjort 10.000 scenarioberegninger per ungdom.
Det er brukt relevante sammenligningsgrupper for de ulike prosjektene, som f.eks. barnevernsklienter, tidlige skolesluttere, NAV-klienter, mennesker med rusproblematikk og/ eller kriminelle.

Ikke prissatte effekter
Det er viktig ? understreke at effektene som ikke kan verdsettes i kroner, ikke er ? forst? som mindre betydningsfulle i den samfunns?konomiske beregningen enn det som er tallfestet. Denne form for effekter er sentrale i vurderingen av prosjektene i portef?ljen. Eksempler p? ikke-prissatte effekter finnes i tabellen under.
Ikke prissatte effekterForklaring
Helsemessige gevinster og forbedret livskvalitetForbedret psykisk helse og livskvalitet gjennom styrket sosiale nettverk og relasjoner
Generalisert tillit og ?kt samfunnsengasjementEn ?kning i individets sosiale kapital ?ker sannsynligheten for deltakelse p? viktige samfunnsarenaer og ?ker sannsynligheten for samfunnsengasjement, b?de hos individet selv og fra ?vrige deler av familien

A to już wiesz?  Et ledelsesproblem i Norske bedrifter st?r i veien for fornyelse innen markedsf?ring

?…Suksess i sosialt entrepren?rskap blir ikke m?lt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har p? samfunnet.? (Nordisk ministerr?d: Kreativitet, innovasjon og entrepren?rskap i utdanningssystemene i Norden, 2011)

For ytterligere sp?rsm?l:
Sverre Danielsen, DNV GL (tidl. Det Norske Veritas), (+47) 995 17 686
Solfrid Flateby, Kronprinsparets Fond, (+47) 900 35 897

Kronprinsparets Fond ?nsker ? sette s?kelys p? ungdomstiden og fange opp unge mennesker som av ulike ?rsaker risikerer ? falle utenfor. Noen mangler sosial kontakt og trygge voksenpersoner. Andre mangler motivasjon og dropper ut av skolen, eller blir av andre ?rsaker st?ende p? siden av fellesskapet.

Fondet st?tter til enhver tid fire prosjekter som mottar ?konomisk st?tte, og blir en del av kompetansenettverk som deler utfordringer og erfaringer med hverandre. Alle prosjektene har en ambisjon om ? gi unge nye arenaer ? lykkes p?. Fondet skal bidra til at det arbeidet prosjektene gj?r blir enda mer synlig i offentligheten, slik at flere kan se verdien av den, bli inspirert og selv gj?re en innsats. For ?ret 2014 st?tter Kronprinsparets Fond P?belprosjektet, Kj?r for livet, Gatekunstakademiet og Arbeidsinstituttet i Buskerud.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy