SE

Stressade f?r ?terhämtning i skogen

Vistelser i skog och mark lindrar besvär och ökar välm?endet hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller l?ngvarig stress. Det konstaterar Elisabet Sonntag-Öström i den avhandling hon försvarar vid Ume? universitet, den 30 september.
? Det vi kan visa är att skogsbesök ökar det mentala välbefinnandet och förbättrar förm?gan till uppmärksamhet, samtidigt som puls och blodtryck sjunker. Självvald ensamhet, tillsammans med skogens kravlöshet och känslan av frihet är viktiga element som bidrar till välbefinnandet, säger Elisabet Sonntag-Öström.
Utmattningssyndrom har blivit en vanlig form av psykisk ohälsa, som ofta leder till allvarliga negativa konsekvenser för individen och samhället. Tidigare studier har visat att naturmiljöer har positiva effekter p? mental och kroppslig ?terhämtning hos stressade men friska individer. I sitt avhandlingsarbete har Elisabet Sonntag-Öström, doktorand vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, undersökt om vistelse i skogsmiljöer även kan ha positiva effekter p? patienter med utmattningssyndrom.
Tre av fyra studier i hennes avhandling fokuserar p? effekter och upplevelser av en tre m?nader l?ng skogsrehabilitering. Hälften av patienterna med diagnostiserat utmattningssyndrom deltog i skogsrehabilitering, medan hälften ingick i en kontrollgrupp utan särskild behandling. Efter avslutad skogsrehabilitering deltog b?da grupperna i en kognitivt beteendeinriktad rehabilitering. En av studierna i avhandlingen fokuserar p? mentala och kroppsliga reaktioner av enstaka korta besök i skogs- och stadsmiljö.
Avhandlingen visar att vistelser i skogen lindrar besvär och ökar välm?ende hos patienter som lider av utmattningssyndrom eller l?ngvarig stress. Skogsbesöken ökade det mentala välbefinnandet, förbättrade förm?gan till uppmärksamhet och sänkte puls och blodtryck. De öppna, ljusa och lättillgängliga skogsomr?den, gärna med närhet till vatten, var mest populära bland patienterna, men även mörkare skogsomr?dena, s?som granskog, gav positiva effekter. Det ökade mentala välbefinnandet bestod av bland annat känslan av lugn och ro och avspänning. Effekten av skogsbesöken var enligt avhandlingen förh?llandevis kortvarig och kan jämföras med den som friska individer f?r efter fysisk träning.
Elisabet Sonntag-Öström visar ocks? att skogsbesökens positiva effekter p? det mentala välm?endet var större under v?ren jämfört med hösten. De viktigaste faktorer som patienterna själva anger bidrar till välbefinnandet vid sina besök i skogen är den självvalda ensamheten i skogen, skogens kravlöshet och känslan av frihet. Avhandlingen kan dock inte visa att skogsrehabilitering i sig förkortar tiden för ?terhämtning fr?n utmattningssyndrom.
? Utifr?n v?ra studieresultat g?r det inte att säga att vistelser i skogen har en direkt p?verkan när det gäller att p?skynda ?terhämtningen och tillfrisknandet vid utmattningssyndrom. Däremot uppmuntrar de positiva effekterna p? välm?ende och kroppsliga reaktioner till fortsatta studier där man integrerar skogsvistelse i olika rehabiliteringsinsatser, för att effektivisera rehabiliteringen vid l?ngvarig stress, säger Elisabet Sonntag-Öström.
Avhandlingsarbetet har genomförts i ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Ume? universitet och stressrehabiliteringen vid Arbets- och beteendemedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus i Ume?. Elisabet Sonntag-Öström är uppvuxen i Helsingfors, Finland, och är utbildad sjukgymnast. Hon har ocks? en magisterexamen i ämnet Natur, hälsa och trädg?rd fr?n Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, Alnarp.
Avhandlingen är publicerad digitalt
För mer information om avhandlingen, kontakta gärna:
Elisabet Sonntag-Öström
Telefon: 090-785 43 97, 070-671 89 40
E-post: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Om avhandlingen
Tisdagen den 30 september försvarar Elisabet Sonntag-Öström, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Ume? universitet, sin avhandling med titeln: Skog för vila – ?terhämtning vid utmattningssyndrom. (Engelsk titel: Forest for rest – recovery from exhaustion disorder).
Opponent: Marie ?sberg, professor emerita, Institutionen för kliniska vetenskaper, Karolinska institutet. Huvudhandledare: Lisbeth Slunga Järvholm.
Disputationen äger rum kl. 13.00 vid Norrlands universitetssjukhus, Hörsal Betula, by 6M.
Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.12900Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy