SE

Svenska Läkaresällskapet efterlyser högre krav p? fortbildning för läkare

Svenska Läkaresällskapet, SLS, presenterar i ett policydokument sin h?llning i fr?gan om fortbildning för läkare. Vi vill lyfta fram att fortbildningen m?ste ske s? att den samlade professionella kompetensen utvecklas, utifr?n b?de individens och verksamhetens behov. Ansvaret för fortbildning ligger hos den enskilde läkaren, men arbetsgivaren m?ste ställa resurser till förfogande.
-Till skillnad fr?n grund- och vidareutbildningen saknas formell reglering av fortbildningen för färdiga specialister, säger Torbjörn Ledin, ordförande i SLS Utbildningsdelegation, som efter en debatt i ämnet p? Läkaresällskapet i v?ras tog initiativ till policydokumentet.
-Det är den utan jämförelse längsta perioden i den yrkesverksamma läkarens gärning och vi ser det som nödvändigt att det finns system för att säkerställa att alla läkare har, och kan utveckla, erforderlig kompetens för nuvarande och kommande verksamhet, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets vice ordförande.
-Vi menar att ett s?dant system bör utformas av professionen. Ett transparant system som regelbundet dokumenteras och följs upp kan ocks? möta samhällets rättmätiga krav p? att läkare har den kompetens som krävs för att fullgöra sitt uppdrag. Syftet med detta dokument är att presentera ett förslag till en s?dan modell för läkares fortbildning, säger Kerstin Nilsson, ordförande i Svenska Läkaresällskapet
SLS MODELL FÖR FORTBILDNING I SAMMANDRAG
Utg?r fr?n de behov som identifierats av den enskilde läkaren, verksamheten, patienterna, samhället och de professionella organisationerna.
? De överenskomna utbildningsaktiviteterna konkretiseras i en ?rlig fortbildningsplan.
? Genomförda fortbildningsaktiviteter och uppn?dda m?l dokumenteras i en portfolio.
? Varje sektion tar utifr?n vad som är relevant för verksamheten ställning till ändam?lsenliga utbildningsaktiviteter, viktning och niv?. Detta kan variera beroende p? eventuell subspecialisering och typ av verksamhetsomr?de.
? SLS skapar i samverkan med sektionerna en organisation för granskning av fortbildningsportfolio med överenskomna tidsintervall.
? Granskningen certifieras av SLS som oberoende professionell organisation och kan, om krav ställs p? formell dokumentation av fortbildning, sedan tillställas reglerande myndighet för godkännande.
? Nationella jämförelser av förutsättningar och kvalitet i fortbildning kan göras enligt en modifierad ?SPURmodell?.

Svenska Läkaresällskapet är läkark?rens vetenskapliga organisation och arbetar för en förbättrad hälso- och sjukv?rd för dagens och morgondagens patienter. Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening med cirka 12 500 medlemmar. Vi arrangerar konferenser, seminarier och debatter. För möten över specialitetsgränderna arrangerar vi sedan 1943 den Medicinska riksstämman; 2014 h?lls den den 4-5 december i Stockholm. Mer information hittar du p? www.sls.se eller www.riksstamman.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Claes Nyberg