Læring

– Ta vare p? endringskompetansen i vekst og attf?ring

Ledernes bransjeutvalg for vekst og attf?ring stiller seg bak Brofossutvalgets innstilling om at mer av attf?ringen skal foreg? i ordin?rt arbeidsliv.
En st?rre del av attf?ringen b?r skje i n?r tilknytning til ordin?rt arbeidsliv, og ordningen med varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med s?rlig store behov b?r opprettholdes og videreutvikles. Dette er to av hovedpunktene i Brofossrapporten, som nylig ble overlevert arbeidsminister Hanne Bjurstr?m.

– Vekst- og attf?ringsbedriftene har gjennom kvalitetssikring (Equass) vist evne og vilje til ? omstille seg og levere gode attf?ringstjenester i tr?d med den enkelte brukers forutsetninger og samfunnets behov. Dette er i hovedsak kommunalt eide bedrifter styrt av forskrifter som bestemmer at eventuelle overskudd skal komme brukerne og bedriftene til gode, sier Ledernes bransjeutvalg i en uttalelse.

Tankevekker
De mener det er en tankevekker at Brofossutvalget ikke klarer ? enes om en felles modell for morgendagens attf?ring.

– Hvor skal veien g?? Vi er skeptiske til modeller som ?nsker at attf?ringstjenester til mennesker med omfattende bistandsbehov skal konkurranseutsettes og overlates til markedet. Vi frykter at et slikt system vil medf?re at mennesker med omfattende st?tte- og hjelpebehov vil kunne bli st?ende uten tilbud.

– Selv n?r arbeidsmarkedet er bra, er arbeidsinkludering vanskelig ? f? til. Det rapporteres stadig om vekst i antallet nye unge uf?retrygdede. Hva vil skje n?r ?konomien stopper opp? Hvem blir de f?rste til ? miste jobben? Hvor skal mennesker bli ivaretatt? Den kompetansen som er bygd opp i vekst- og attf?ringsbedrifter m? bli ivaretatt. N?r mer av attf?ringen flyttes ut til ordin?re bedrifter m? attf?ringen fortsatt skje i regi av landets vekst- og attf?ringsbedrifter. Det er jo i disse bedriftene vi finner den n?dvendige kompetansen til ? gj?re jobben, sier de.

St?tter modell 1
Av de ulike modellene Brofossutvalget har foresl?tt, stiller bransjeutvalget seg bak modell 1, noe som er i samsvar med b?de ASVLs og Attf?ringsbedriftenes anbefalinger. Kort oppsummert er modell 1 slik:
Hovedfokus p? brukere med sammensatte bistandsbehov.
St?rre bruk av det ordin?re arbeidsliv i attf?ringsprosesser.
Kvalitet sikres i samarbeid mellom NAV og tiltaksarrang?r.
Fokus p? arbeidsinkluderende metodikk (supported employment).
Fokus p? helhetlige og individtilpasset metodikk.
?pner opp for flere akt?rer.
Lederne er organisasjonen for Norges ledere og teknisk og merkantilt ansatte. Over 16.000 ansatte i vel 1.200 bedrifter har valgt Lederne som sin partner for individuell service, r?dgivning, utvikling, forhandlingsservice og juridisk st?tte.

Lederne ble stiftet i 1910 og er partipolitisk uavhengig. Organisasjonen har avtaler med de fleste arbeidsgiverorganisasjoner, og tilbyr blant annet omfattende st?tte til kurs og etterutdanning, attraktive forsikringer for medlemmet og familien samt ?konomisk st?tte ved arbeidsledighet.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy