SE

Transparensen ska öka i skolan

För Friskolornas riksförbund och v?ra medlemmar är det viktigt och självklart med transparens och insyn. Det är centralt för hela systemets legitimitet att alla barn och elever f?r den omsorg och skola de har rätt till. Därför vill vi öka transparensen och insynen i alla förskolor och skolor, b?de frist?ende och kommunala. Missförh?llanden ska alltid ?tgärdas s? snart som möjligt.
Transparensen ska givetvis omfatta meddelarfrihet och möjlighet att f? ta del av information i linje med den offentlighetsprincip som gäller i offentlig verksamhet. Insynen behöver ocks? bli bättre när det gäller jämförelser av resultat och hur väl b?de kommunala och frist?ende skolor lyckas med sitt uppdrag.
För att systemet ska fungera praktiskt – och dessutom vara rättssäkert för alla inblandade – behövs stor eftertanke och bra avvägningar. De resurser som ges till skolans verksamheter ska inte i onödan läggas p? administration istället för undervisning. För sm? enheter kan ogenomtänkta regler göra det sv?rt att klara kärnuppdraget.
Vi har ett gemensamt ansvar för att de regler vi inför verkligen n?r sitt m?l. Ingen tjänar p? att väl fungerande verksamheter utsätts för ogenomtänkta regleringar och administration som begränsar, snarare än bidrar till att n? m?let.
Behovet av balans i regelverket syns tydligt i direktiven till utredningen ?Offentlighetsprincipen i frist?ende skolor? som ska vara klar i oktober 2015. Där st?r att regleringen ska bli praktiskt tillämpbar b?de för huvudmän och för deras enheter. Utredningen ska ocks? analysera hur den administrativa bördan p?verkas och om det kan f? konsekvenser för utbudet av frist?ende skolor. Vi ser fram emot att ta del av utredningens förslag och att ge de underlag den behöver för sitt arbete.
Friskolornas riksförbund vill öka transparensen och insynen i frist?ende förskolor och skolor. Samtidigt kan varken vi eller andra blunda för att det finns komplexa fr?geställningar som m?ste lösas för bästa effektivitet och rättssäkerhet. Vi vill medverka till en bra lösning som ökar transparensen.

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för frist?ende förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 600 medlemmar som tillsammans driver cirka 1000 enheter. Till v?ra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa först?else bland allmänheten för v?ra medlemmars verksamhet. 11000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bio Cosmopolite   #Brandbergen Centrum Jungfruns   #Jordbrofilmen Alla   #Rainer Hartlebs