Ume?forskare kastar nytt ljus över dödsorsaker i utvecklingsländer

Världshälsoorganisationen, WHO, och INDEPTH-nätverket publicerar i dag resultaten fr?n den största datainsamlingen n?gonsin om hälsa och dödsfall i länder i Afrika och Asien, där detta tidigare inte har registrerats. Peter Byass, professor i global hälsa vid Ume? universitet, är en av de forskare som har varit delaktiga i arbetet.

? I de flesta industriländer, exempelvis Sverige, har vi sedan länge b?de folkbokföring och dödsorsaksregister, vilket ger oss möjlighet att planera och förbättra hälso- och sjukv?rden. Detta saknas helt m?nga länder i Afrika och Asien. Därför är det mycket positivt att vi nu för första g?ngen f?r möjlighet att analysera uppgifter om dödsorsak i länder där enskilda dödsfall hittills inte har registrerats, säger Peter Byass, professor vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Ume? universitet, samt ansvarig för det samarbetscentrum för ?verbal autopsy? vid Ume? universitet, som Världshälsoorganisationen WHO har inrättat.
Till databasen INDEPTH har hundratals utvalda personer under 20 ?rs tid samlat in data om fler än 110 000 enskilda dödsfall och dödsorsaker i 13 länder, däribland Ghana, Sydafrika, Kenya, Bangladesh och Vietnam. Totalt omfattar materialet uppgifter fr?n cirka 100 000 personer p? 22 platser. De personer som har samlat in data har I samtliga fall genomfört en cirka 15 minuter l?ng intervju med n?gon närst?ende till den som har avlidit.
Resultaten fr?n INDEPTH publiceras i ett specialnummer av tidskriften Global Health Action, i form av sex artiklar som behandlar specifika dödsorsaker; hiv/aids, malaria, graviditetsrelaterade dödsfall, yttre orsaker, som oavsiktlig död och självmord, dödlighet p? grund av icke smittsamma sjukdomar och barnsjukdomar.
De insamlade uppgifterna visar bland annat att dödsorsakerna varierar stort mellan olika platser, särskilt när det gäller dödsfall orsakade av folksjukdomar som malaria och hiv. Även om bilden är komplex, det finns vissa belägg för att det g?r att koppla dödlighet till olika investeringar som har genomförts inom sjukv?rden under de tv? decennier som studien har p?g?tt. Ett exempel som Peter Byass nämner är en plats i nordöstra Sydafrika där man tidigare har dokumenterat en topp när det gäller hiv/aids-relaterade dödsfall och ser nu en kraftig nedg?ng av dödligheten p? grund av det folkhälsoprogram som har satts in för att motverka sjukdomen. Hiv/aids-dödligheten var för övrigt mer än 300 g?nger högre p? vissa afrikanska platser, jämfört med de undersökta platserna i Asien.
Resultaten visar ocks? att dödligheten bland barn under fem ?r varierade fr?n 15 döda per 1 000 barn per ?r p? en undersökt plats i Vietnam, till 152 per 1 000 barn per ?r p? en plats i Kenya. När det gäller malaria var dödligheten noll personer per 1 000 per ?r p? en undersökt plats i Bangladesh, medan den var 2 per 1 000 per ?r i delar av Afrika.
? Utöver mycket viktiga data som har samlats in när det gäller dödlighet p? varje plats har vi med dessa studier kunnat visa att det fungerar bra att genomföra standardiserade samtal, ungefär 15 minuter l?nga, med en person i den familj där n?gon har avlidit och att intervjuerna utförs av icke klinisk personal. Det gör att vi nu har en välfungerande metod för att samla in data till en l?g kostnad och med en förh?llandevis liten ansträngning, säger Peter Byass.
Läs mer om resultaten det aktuella numret av Global Health Action
För mer information om studierna, kontakta gärna:
Peter Byass
Telefon: 090-786 51 41, 076-787 30 07
e-mail: [email protected]
Porträttfoto för nedladdning
Fakta: Verbal autopsy
Verbal autopsy (VA) är den engelska benämningen p? en metod som används i l?g- och medelinkomstländer för att fastställa dödsorsaker när läkarintyg inte är möjliga, till exempel när läkare saknas i omr?det. Metoden g?r ut p? att systematiskt intervjua släktingar och vänner efter ett dödsfall för att samla in uppgifter som kan tolkas i form av en sannolik dödsorsak. Forskning vid Ume? Centre for Global Health Research (UCGHR), kopplad till enheten för epidemiologi och global hälsa, har medfört att Ume? universitet ligger i den globala forskningsfronten för att utveckla VA-metoder.
Ume? universitet
Ume? universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor m?ngfald av utbildningar. V?rt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten ? mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.0000Skicka som e-post
Share this

Authors

Related posts

Top