Training

Universitetet i Oslo, Numascale og IBM sammen om norsk teknologi for avansert forskning

Universitetet i Oslo (UiO), det norske teknologiselskapet Numascale AS og det internasjonale storkonsernet IBM har signert avtale om et pilotprosjekt hvor norskutviklet teknologi for avanserte beregninger skal utpr?ves i stor skala. Med prosjektmidler fra Norges Forskningsr?d, UiO og PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), skal partnerne bygge opp en regneressurs basert p? teknologien fra Numascale. Regneanlegget vil v?re det st?rste av sitt slag og ?pne for nye m?ter ? benytte avanserte regneressurser i forskning.
Teknologien fra Numascale AS gj?r det mulig ? bygge opp store datasystemer med mange prosessorer som deler hele systemets minne (RAM), ved hjelp av s?kalt ?shared memory?. Med NumaConnect-teknologien kan man kople sammen flere mindre servere til en stor systemenhet p? en mer effektiv m?te. Dette kan bidra til store kostnadsbesparelser.
— Vi mener NumaConnect-teknologien vil revolusjonere hvilke muligheter man har n?r man skal gj?re avanserte beregninger, noe som i dag er avgj?rende for utviklingen innen industri og forskning, sier daglig leder K?re L?chsen i Numascale AS.
Fra livsvitenskap, via klimasp?rsm?l, til universets g?ter
NumaConnect-teknologien er spesielt godt egnet for oppgaver som krever mye minne eller der problemet best?r av tett koplede elementer som p?virker hverandre. Slike problemer er vanlige innenfor omr?der som livsvitenskap (life science), klima og solfysikk. Ved hjelp av denne teknologien kan forskerne programmere uten ? m?tte dele opp problemene. Det gj?r programmeringsoppgaven mye enklere og gir mulighet til ? behandle st?rre datamengder.
— NumaConnect-teknologien ?pner for utforskning av flere forskningsproblemstillinger som med dagens teknologi har v?rt vanskelige ? angripe, sier Hans Eide, gruppeleder for vitenskapelig databehandling ved USIT, Universitetets senter for informasjonsteknologi ved UiO.
— IBM ser muligheter for denne norskutviklede teknologien p? en lang rekke omr?der. Vi bidrar med IBMs teknologi og kompetanse p? tungregning for ? bist? akademia og forskerne i ? l?se viktige samfunnsutfordringer p? en mer effektiv m?te. Vi er ogs? stolte av at det er IBM som produserer chipene i Numascales l?sning som kopler serverne sammen via minnebussen, sier Asbj?rn S?gstad, leder for maskinvaredivisjonen i IBM Norge.
Europeisk samarbeid
Numascale AS, som holder til p? Abilds? i Oslo, har med st?tte fra Innovasjon Norge, utviklet teknologien over lengre tid. Selskapet har r?tter helt tilbake til Norsk Data hvor ideen til teknologien ble unnfanget. Numascale har jobbet tett med UiO for ? f? realisert et st?rre system bygget p? teknologien, som n? er blitt virkelighet.
— Vi synes det er veldig g?y ? v?re med og drive fram ny avansert norsk IT-teknologi rettet mot forskningsproblemstillinger, sier Lars Oftedal, IT-direkt?r ved UiO.
Prosjektet er ett av fem prototypesystemer som det europeiske partnerskap for avansert tungregning (PRACE) etablerer i 2011. Prototypesystemene benyttes for ? m?le – og eventuelt forbedre – ytelsen av beregningsintensive vitenskapelige applikasjoner som bruker flere hundre eller tusen prosessorer samtidig. Systemene benyttes ogs? for ? vurdere nye teknologier i vanlige produksjonsforhold, for eksempel n?r det gjelder energiforbruk, skalerbarhet, vedlikehold og drift. Notur og PRACE st?r for halvparten av investeringssummen hver, mens UiO bidrar med kompetanse, str?m og ?vrig infrastruktur.
— Dette regneanlegget vil kunne bli en attraktiv ressurs for forskere n?r det blir tilgjengelig som en del av Notur etter at pilotanlegget er etablert og den nye teknologien har blitt utpr?vd, sier Jacko Koster, daglig leder av UNINETT Sigma som administrerer Notur.
###
Kontaktinformasjon
Hans A. Eide, UiO, mobil 45465804, e-post: [email protected]
Jon Snilsberg, Numascale, mobil 92203469, e-post: [email protected]
Asbj?rn S?gstad, IBM, mobil 901 87 795, e-post: [email protected]
Om UiO og USIT Universitetets senter for informasjonsteknologi er den sentrale IT-organisasjonen ved Universitetet i Oslo. Enheten er en av landets st?rste IT-avdelinger med n?r 250 ?rsverk, og leverer tjenester til administrasjon, forskning og undervisning ved UiO og flere deler av undervisnings- og h?yskolesektoren. USIT er en kompetanseorganisasjon som har lang erfaring med ? levere beregnings- og lagringsressurser til forskning. UiO deltar i de nasjonale og internasjonale programmene for eInfrastruktur og beregningsvitenskap gjennom USIT. http://www.usit.uio.no/
Om Numascale AS Numascale er et norsk selskap med verdensledende kompetanse innenfor omr?det for ? koble sammen datasystemer til st?rre enheter. Selskapet utvikler integrerte kretser (maskinvare) med tilh?rende programvare som benyttes til krevende oppgaver innen teknisk-vitenskapelig databehandling. Numascales strategi er ? utnytte sin spisskompetanse i datamaskinarkitektur til ? lage unike produkter for verdensmarkedet innenfor dette feltet. http://www.numascale.com
Om IBM
IBM er et globalt integrert selskap med virksomhet i over 170 land. IBM feirer i ?r 100 ?r og har i l?pet av disse ?rene st?tt for innovative teknologiske l?sninger som har l?st store utfordringer for samfunnet. I tillegg til ? v?re verdens st?rste IT- og konsulentselskap, er IBM ogs? en av verdens ledende leverand?rer innen l?sninger for teknisk vitenskapelig databehandling (HPC). IBM leverer kraftige, innovative l?sninger til v?re kunders mest utfordrende og komplekse problemer, som gj?r det mulig for virksomheter og forskere ? oppn? gjennombrudd p? avanserte vitenskapsomr?der. http://www.ibm.com/systems/deepcomputing/
Om PRACE
PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) er et forskningssamarbeid som fremmer beregningsvitenskap i EU. Norges deltakelse i denne europeiske forskningsinfrastrukturen er finansiert av Forskningsr?det og ivaretatt av UNINETT Sigma. De nasjonale oppgavene innenfor PRACE blir utf?rt av og ved NTNU og UiO, som hver for seg utgj?r tredjeparter i samarbeidet. Deltakelsen inneb?rer blant annet at norske forskere kan f? tilgang til Europas kraftigste regneanlegg. Se ogs?: http://www.prace-project.eu/
Om Notur
Notur er den nasjonale infrastruktur for beregningsvitenskap i Norge, og skal bidra med n?dvendig infrastruktur for beregningsvitenskap ved norske institusjoner. Infrastrukturen best?r av flere store regneanlegg som drives i samarbeid med NTNU, UiB, UiT og UiO ved USIT. Regneanleggene dekker forskningsbehovene innen et bredt spekter av fag- og anvendelsesomr?der, og p? UiO kj?res det for eksempel store beregningsjobber innen omr?der som livsvitenskap, astrofysikk, materialvitenskap, lingvistikk og ikke mist i sammenheng med det kjente CERN-prosjektet innenfor h?yenergifysikk. Se ogs? http://www.notur.no/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy