Training

Valgfag og en mer praktisk skolehverdag

Det innf?res valgfag p? ungdomstrinnet fra h?sten 2012. I tillegg skal undervisningen bli mer variert og praktisk, blant annet gjennom bedre arbeidsm?ter i viktige fag som matematikk og lesing. Det vil ogs? bli utviklet et fem?rig program for god klasseledelse.
Dette er sentrale punkter i regjeringens nye melding til Stortinget om ungdomstrinnet ?Motivasjon ? Mestring ? Muligheter?. Meldingen er den alle f?rste p? omr?det siden ungdomsskolen ble innf?rt for over 40 ?r siden. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen er helt klar p? at ungdomstrinnet trenger en slik fornyelse:
– Jeg har under arbeidet med meldingen mottatt innspill fra rundt 3000 elever, l?rere og foreldre, og budskapet som fremf?res er nesten enstemmig: De ?nsker flere valgmuligheter og en mer praktisk ungdomsskole, og det f?r de n? innfridd.
Halvorsen er trygg p? at en slik fornyelse ogs? vil gi mer motiverte elever.

? Unders?kelser forteller oss at motivasjonen er lavere p? ungdomstrinnet enn ellers i skolen, og at motivasjon er avgj?rende for l?ringsutbyttet. I meldingen fremmer vi derfor tiltak som vil ?ke elevens motivasjon, mestring og muligheter.
470 millioner til valgfag
Regjeringens m?l er ? utvikle nasjonale l?replaner i 10-12 ulike valgfag, Oppl?ringen i disse fagene skal v?re b?de praktisk og gi elevene ?kt kompetanse. Valgfagene vil ha et nasjonalt bestemt faglig innhold, men det ?pnes for stor variasjon i tema og arbeidsmetoder for den enkelte skole. Alle valgfagene skal hente innhold fra minst to av dagens fag, og samlet sett skal valgfagene dekke alle dagens ordin?re fag.
For elever som trenger ekstra utfordringer vil det bli mulig ? bruke valgfagene til ? ta fag p? videreg?ende niv?.
– Det er ingen motsetning mellom at elevene gj?r noe lystbetont som de selv har valgt og at de f?r noe ? strekke seg etter som er krevende og ambisi?st, understreker kunnskapsministeren.
Fra h?sten 2012 vil det bli innf?rt 1,5 timer med valgfag p? ungdomstrinnet. Dette skal gradvis ?kes til 4,5 timer i 2014. En tredjedel av denne tiden er nye timer, mens to tredjedeler hentes gjennom omdisponering av eksisterende timer.
En slik fornyelse krever flere l?rere og ?kt l?rertetthet, og kostnaden er beregnet til 470 millioner kroner.
Program i klasseledelse
Regjeringen legger i meldingen stor vekt p? dyktige l?rere og forsterket klasseledelse.
Det foresl?s blant annet ? utvikle et skolebasert program over fem ?r for kompetanseutvikling i klasseledelse.
Programmet skal n? alle skoler med ungdomstrinn gjennom felles skolering av ledere og l?rere, og med st?tte fra kompetente fagpersoner.
– Vi har l?rt av tidligere erfaringer med ? gjennomf?re endringer i skolen og har lyttet til r?d fra internasjonal ekspertise. Som en del av arbeidet med ? fornye ungdomstrinnet iverksetter vi derfor en egen strategi for ? sikre at endringene n?r ut til hvert eneste klasserom, sier Halvorsen.
Strategien inneb?rer tydelig formidling av prioriterte m?l, bruk av indikatorer for ? f?lge opp resultater og samarbeid med lokale h?yskoler som kan gi faglig st?tte.
Representanter fra skolens organisasjoner og skoleeiere inviteres til ? delta i arbeidet med strategien.
Bedre oppl?ring
Tiltak som skal sikre en bedre oppl?ring gjennom mer variert og praktisk undervisning preger meldingen.
Dette gjelder blant annet en egen regnesatsning der skolene f??r tilbud om materiell og kompetansetiltak for l?rere for ? fremme en mer variert og praktisk oppl?ring i matematikk.
For ? gj?re oppl?ringen mer variert og gi mulighet for ? ta fag p? videreg?ende niv?, vil det bli utviklet en virtuell matematikkskole.
Regjeringen ?nsker samtidig ? forsterke lesesatsningen 2010-14 med s?rlig vekt p? ? n? gutter p? ungdomstrinnet.
M?let er blant annet ? utjevne noe av den store forskjellen som er mellom jenter og gutter p? dette omr?det.
Vi ser en positiv utvikling i de norske skoleresultatene, men vi har utfordringer n?r det gjelder ? sikre at alle elever f?r med seg grunnleggende ferdigheter. Det er ogs? viktig for ? gjennomf?re videreg?ende oppl?ring.
Samtidig skal elevene som presterer best f? utfordringer ? bryne seg p? for ? strekke seg mot topprestasjoner, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Se Kristin Halvorsens presentasjon p? nett-tv her
Se flash-presentasjon av meldingen til Stortinget ved ? klikke p? bildet under

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy