SE

Vilken roll ska folkbildningen ha i det moderna samhället? (Blekinge)

Vi lever i en tid av snabba förändringar. Vi g?r mot en mer professionaliserad tjänste- och kunskapsekonomi. Ett globalt tankesamhälle. Kunskapsintensitet och närhet till nya tankar och idéer har aldrig varit viktigare. Det gäller individer, men ocks? kommuner och regioner. Särskilt de som befinner sig utanför de ?kreativa hubbarna? och vid sidan av allfarvägarna.

Att attrahera talang, kunskap och kreativitet är idag ett krav för tillväxt. Sm? kommuner och mindre tätbefolkade regioner klarar inte det p? egen hand. Det krävs samarbeten mellan kommun, ideella organisationer och andra aktörer. Här har studieförbunden en viktig roll att fylla. Vi möter ett växande behov av bildning och kunskap, vid sidan av det traditionella utbildningsväsendet. Vi medverkar starkt framförallt till mindre kommuner och orters kunskapsutveckling, integrationsarbete och tillväxtmöjligheter.

V?ra deltagare ges tillfälle att under demokratiska former lära tillsammans med andra. De vidgar sina perspektiv, upprätth?ller och utvecklar kunskaper och förm?gor. Deltagarna f?r med sig mycket mer än ämneskunskap: att delta i folkbildning handlar lika mycket om stärkt självkänsla, höjd livskvalitet och ökat samhällsengagemang som om lärandet. Via folkbildning vänds utanförskap till medverkan, egenmakt, kunskap och jobb. Folkbildningen möter snabbt och flexibelt nya utmaningar p? arbetsmarknaden och skiftande kompetensutvecklingsbehov. Studieförbundens riktade insatser för att nya svenskar bidrar till integrationen i samhället och vi har en unik förm?ga tillvarata det m?ngkulturella samhällets krafter. Via folkbildning hittar människor vägar ut ur utanförskap och nationella minoriteter ges möjlighet till etablering och delaktighet. Men framförallt har studieförbunden förm?gan att vara en viktig drivkraft för lokal kulturutveckling, med kulturprogram som genomförs i samverkan med föreningsliv eller kommunala verksamheter som äldreboenden och ungdomsg?rdar.
9 av 10 politiker anser att v?r verksamhet är viktig ? och minskar p? samma g?ng bidragsniv?erna!

Folkbildningsr?det har intervjuat kommunala företrädare, som menar att studieförbundens viktigaste uppgift är att ge kommuninnev?nare tillg?ng till ett brett utbud av fritidsaktiviteter och bildningsverksamhet. Verksamheter som p? m?nga orter annars inte skulle kunna erbjudas. De menar även att avsaknad av studieförbundens aktiviteter kan öka utflyttningen, främst bland unga.
Alla är rörande överens om att v?rt arbete är viktigt, att vi hjälper människor ur utanförskap och arbetslöshet. Änd? möter vi stadigt krympande bidragsniv?er. Det medför att viktiga delar av den folkbildning och kultur som inv?nare erbjuds vilar p? osäker grund. I Blekinge län är de kommunala bidragen bara 34,09 kr/person, lite lägre än snittet i riket p? 35 kr/inv?nare. Ett belopp som inte ens räcker till en kaffe och bulle p? stan!
Är studieförbundens insatser för ett minskat utanförskap inte värt mer än 32 kr?

Jämför bidragen till folkbildningen med vad ett utanförskap beroende p? t.ex. arbetslöshet, l?ng sjukskrivning eller segregation kostar samhället blir tanken svindlande. Kan vi tillsammans med andra aktörer bidra till att 50 individer i Blekinge län inte hamnar i utanförskap kan de insparade samhällskostnaderna istället nyttjas till 51 nya fritidsg?rdar, ca. 2 000 fler förskolelärare eller 2,2 miljoner gitarrlektioner i bara Karlskrona*. Om utvecklingen med krympande bidrag fr?n den kommunala och regionala sektorn fortsätter, riskerar vi att regionen utarmas p? folkbildning och kulturarrangemang. D? kan vi inte längre hjälpa människor bort fr?n utanförskapet. Det är hög tid att fundera p? vad studieförbunden och folkbildningen ska spela för roll p? din ort i framtiden. Och p? vad som skulle hända om studieförbunden försvann härifr?n? Är det värt priset? Eller är det dags att satsa en extra krona?
Josefin Berndtson
Verksamhetschef, Medborgarskolan Region Öst
[email protected]
Per Inge Bäck
Ordförande, Blekinge Läns Bildningsförbund
[email protected]

Om Medborgarskolan
Medborgarskolan skapar mötesplatser för dig som söker kunskap, utveckling och upplevelser. V?r verksamhet inspirerar till lustfyllt och livsl?ngt lärande. V?ra kärnvärden är individen i centrum, utveckling i samverkan, ömsesidig respekt och kunskapens egenvärde.
www.medborgarskolan.se
Bifogade filer
0000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy