Yrkesretting av Kunnskapsl?ftet

-Vi ser at yrkesfagene ikke ble godt nok ivaretatt i de opprinnelige rammene for Kunnskapsl?ftet. Vi foresl?r lokal eksamen i engelsk og andre tiltak for ? yrkesrette oppl?ringen bedre. Forslagene sendes n? ut p? h?ring og endringene vil tre i kraft fra og med h?sten 2012. Samtidig forsterker vi oppf?lgingen av de som sliter med mestring og motivasjon slik at flere f?r hjelp til ? fullf?re utdanningen. Vi trenger mange dyktige fagfolk med fagbrev i ?rene framover, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
Video: Flere skal fullf?re videreg?ende oppl?ring, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun i dag presenterte tiltak for ?kt gjennomf?ring.
Nederst i artikkelen kan du se pressekonferansen som ble holdt 13/7-11 i sin helhet.
Hittil har det v?rt omtrent like mange elever som begynner p? yrkesfaglige som p? studieforberedende utdanningsprogrammer. Mens over 80 prosent av elevene som startet p? studieforberedende har gjennomf?rt med full kompetanse i l?pet av fem ?r etter at de begynte, gjelder dette for 55 prosent av elevene som begynte p? yrkesfag.
-Kunnskapsl?ftet var en reform som i for liten grad innrettet seg mot de som ?nsket en yrkesfaglig grunnoppl?ring. Mens vi venter p? full evaluering, som foreligger v?ren 2012, m? vi gj?re n?dvendige endringer, sier Halvorsen. Vi har ?remerket 230 millioner kroner i ?r for tiltak som skal gi flere en ny sjanse.
N? skjer f?lgende endringer:
Vurdere om enkelte utdanningsprogram skal deles for ? gi mer yrkesspesialisering. Fellesfagene skal yrkesrettes. 10 millioner kroner bevilges til ? gi l?rerne mer kompetanse og til utvikling av nye l?remidler for yrkesretting av fellesfag.
Lese- og skriveoppl?ringen og kompetansen i norsk skal styrkes ved ? ?ke timetallet i dette faget for elever p? yrkesfag. Det blir obligatorisk med dobbelt s? mange norsktimer som i engelsk.
Endre engelskeksamen slik at yrkeselever vil f? lokalt gitt eksamen i engelsk som skal tilpasses de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.
Gi h?yere status for yrkesfag ved ? samarbeide med arbeidslivet om ? motivere flere til elever til ? velge yrkesfag.
Sikre en god utdannings- og yrkesr?dgivning og motivere ungdom til ? ta mer utradisjonelle valg i forhold til kj?nn.
Legge bedre til rette for yrkesfagkonkurranser for elever og l?rlinger som tillegg til yrkes-NM, EM og VM. I 2012 vil det bli gitt 1 million kroner i tilskudd til slike yrkeskonkurranser. I tillegg vil man videreutvikle Y-veien, som betyr at elever innen enkelte fagomr?der kan g? fra fagbrev og videre i h?yere yrkesutdanning.
-Vi startet h?sten 2010 et systematisk samarbeid med fylkene for ? ?ke gjennomf?ringen i videreg?ende utdanning ? Ny Giv. Det har allerede gitt gode resultater, sl?r kunnskapsministeren fast.

(Fotografi: Norsk Telemuseum)
Ny Giv/Overgangsprosjektet: Bedre overgang fra ungdomsskolen ved at utvalgte elever p? 10. trinn skal f?lges opp tett ogs? i videreg?ende. Elever som sk?rer svakt p? kartleggingspr?ve i lesing og regning i vg1 skal f? ekstra tilbud. I 2011 f?r fylkene 50 millioner kroner til dette. Oppf?lgingen baseres p? en avtale som inng?s mellom elev/foresatte og skolen. F?rste ?ret med Ny Giv har gitt 2300 ungdommer intensivoppl?ring p? slutten av 10.trinn i lesing og regning. Dette er starten p? en ny satsing p? ? forberede elevene bedre p? overgangen fra ungdomsskolen til videreg?ende. Dette kommer i tillegg til den sterke satsingen gjennom hele grunnskolel?pet p? grunnleggende ferdigheter. Til h?sten vil 1500 nye l?rer f? spesiell skolering. I l?pet av 2013 skal alle skoler med ungdomstrinn og alle videreg?ende skoler inviteres inn i prosjektet.

Staten og fylkeskommunene er blitt enige om prinsipper for et felles indikatorsett slik at gjennomf?ring/frafall telles p? samme m?te i alle fylker. Dette gir et godt utgangspunkt for m?ltall av gjennomf?ringen i videreg?ende oppl?ring. M?let er at 3 000 flere per ?rskull enn i dag skal gjennomf?re etter fem ?r.
-I framtidas arbeidsliv trenger vi mange fler med fagbrev b?de i privat n?ringsliv og i offentlig omsorg. Samfunnet som helhet, n?ringslivet og den enkelte er tjent med at flest mulig gjennomf?rer videreg?ende oppl?ring, sier Halvorsen. Derfor er det s? viktig at vi lykkes!
Les mer om prosjektet Ny Giv
Kristin Halvorsen sin presentasjon p? pressekonferansen.
Trykk p? videovinduet under for ? se hele pressekonferansen.

Authors
Tags ,

Related posts

Top